קישורים שונים
 
  מכתב מאת צור יריב
כפר – יהושע
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ
טלפון 9837780,04-9831277/8, מיקוד: 30063, פקס 9832378 – 04

לכ': רמי בראל מרכזי סקטורים
ניר מאיר
אמיר ריטוב


הנידון: תנובה
{פנייתכם ליישום החלטת האסיפה הכללית של תנובה}.

חברים יקרים!
תנובה נבנתה והוקמה כקואופרטיב לעיבוד ושיווק תוצרת חקלאית,ומתפקדת ככזו עד היום, עבור חלק גדול ונכבד מחבריה.
מטרות ההתאגדות הקואופרטיבית היא לפעול באופן מכסימלי לטובת חברי הקואופרטיב המשתמשים בשרותי האגודה.
כל יצרני החלב המשווקים לתנובה פועלים בתוך מסגרת קואופרטיבית זו במשך עשרות שנים וזאת לתועלתם המלאה.
כל החלטה לשינוי המבנה הקואופרטיבי, רק מפני שרוב חברי תנובה חדלו להשתמש במנגנון הקואופרטיבי הינה פסולה ומקפחת את החברים שלמענם פועלת האגודה.
עם כל הכבוד –
כל פעולה שתעשה בתנובה לשינוי מבני או סיחור ביח' השתתפות, או הכנסת משקיעים אסור שתשנה לרעה את מצבם של החברים המקיימים הלכה למעשה את הקואופרטיב. ולכן חייבת להיעשות בהסכמה מלאה של כלל חברי תנובה. ניסיון להולכת מהלכים בכוח נדון מראש לכישלון. לצערי תנובה נשלטת ע"י מנכ"ל כוחני שאינו פתוח לשום יוזמה שהיא לשמוע הצעות חלופיות למתווה שבו הוא מעוניין. הנזקים בתנובה נגרמו ברובם המכריע מהתנהגותו חסרת האחריות של מנכ"ל תנובה ומהנהלות פחדניות, שחוששות לבקר את המנכ"ל ואף להדיחו במידת הצורך.
דומני שהח' אמיר ריטוב, מסקטור המושבים שלו אני שייך, הבין זה מכבר בשיחות שמתקיימות בתנועת המושבים, כי מהלך מסוג זה לא יצלח אלא בהידברות מראש ובכיבוד המבנה הקואופרטיבי שהינו חיוני לענף החלב!!
כולי פליאה על כך שהח' ריטוב שותף ליוזמה זו, שנידונה מראש להיכשל.
לסיכום:טלו קורה מבין עיניכם חברים יקרים, שנסו מותניים ושבו לשולחן הדיונים מול נציגי התאחדות מגדלי הבקר על מנת לסכם מראש, ובהסכמה, כל מהלך שהוא!

בברכה!
צור יריב
מ. משק
כפר יהושעהעתק: תיק תנובה שוטף
נהלל - מזכירות
כפר יחזקאל - מזכירות
מאיר בראון - ה.מ.ב
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ