קישורים שונים
 
  טיוטות תקנות מכוח חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים
משרד החקלאות ופיתוח הכפר אחראי על חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014.
מטרת החוק לקבוע את הסדרי הפיקוח על ייצור ושיווק של מזון לבע"ח ושיווקו, לשם הגנה על בריאות הציבור ועל בריאות בעלי חיים ורווחתם, בהתאם לעיקרון הזהירות המונעת.
החוק אושר על ידי כנסת ישראל בפברואר 2014 ועתיד להיכנס לתוקפו במרץ 2016. בטרם כניסתו לתוקף, יש להתקין מכוחו תקנות המסדירות היבטים שונים של הפיקוח על מזון לבעלי חיים.
להלן רשימת טיוטות התקנות אשר מתפרסמות בזאת להערות הציבור:
1. תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (תנאים נאותים לייצור, אחסון, הובלה, שיווק ושימוש), התשע"ה – 2015.
www.icba.org.il/noa/docs/Mazon1.2015.pdf

2. תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (ייצור חקלאי ראשוני), התשע"ה – 2015.
www.icba.org.il/noa/docs/Mazon2.2015.pdf

3. תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (היתרים), התשע"ה – 2015.
www.icba.org.il/noa/docs/Mazon3.2015.pdf

4. תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (חומרי גלם אסורים וחומרים מזיקים), התשע"ה – 2015.
www.icba.org.il/noa/docs/Mazon4.2015.pdf

5. תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (יבוא מזון לבעלי חיים), התשע"ה – 2015.
www.icba.org.il/noa/docs/Mazon5.2015.pdf


לתשומת ליבכם, בחודשים הקרובים יועברו 2 טיוטות של תקנות נוספות הקובעות הוראות לעניין רישום תוספים להזנת בע"ח ותקנות הקובעות הוראות לסימון מאושר של מזון.

הערות לטיוטות התקנות ניתן להעביר עד ליום 15.8.15 לידי גב' פנינה אורן-שנידור, מנהלת האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים, לכתובת הדואר האלקטרוני pninao@moag.gov.il או לפקס שמספרו 03-9681710

בברכה,

פנינה אורן שנידור
מנהלת אגף מזון לבעלי חיים
השירותים הווטרינרים ובריאות המקנה
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ