קישורים שונים
 
   רישיון לאחזקת נשק
לחקלאים ולבעלי הנחלות,
שלום רב,
הנדון: רישיון לאחזקת נשק
כידוע השר לביטחון פנים גלעד ארדן שינה את הנוהל לקבלת רישיון לאחזקת נשק עבור החקלאים.
נציין שהגניבות החקלאיות ובכלל גנבות במרחב הכפרי הפכו לבלתי נסבלות.
לאור שינוי בתקנות רישוי נשק לחקלאים שאושרו לאחרונה ניתן להשיג רישיון דרך בקשה לקב"טים במועצות האזוריות על פי הנוהל הבא:

א. החקלאי יגיש בקשה לקב"ט המועצה האזורית לה הוא שייך. אל הבקשה יצרף החקלאי את אישורים הבאים:
1. תצהיר חתום על ידי עו"ד המאשר כי המבקש עוסק בחקלאות.
2. צילום תעודת זהות המאשר כי המבקש מתגורר בישוב חקלאי או לחילופין אישור מאגודה חקלאית כי המבקש עוסק בחקלאות בישוב.

ב. קב"ט המועצה יבחן את הבקשה ובמידה ויחליט לאשרה יעביר מכתב המלצה בחתימתו ובצרוף בקשת החקלאי לראש תחום בטחון במרכז המועצות האזוריות.

ג. ראש תחום בטחון יבחן את הבקשה ובמידה ויחליט לאשרה יכין מכתב המלצה.

ד. מכתב ההמלצה יעבור לחקלאי דרך קב"ט המועצה.

ה. החקלאי יפנה ללשכה האזורית לרישוי כלי ירייה, יגיש בקשה לנשק בהתאם לכללים ויצרף ל לבקשה את המלצת קב"ט המועצה וראש תחום בטחון.

ו. מסמכי ההמלצה הנ"ל יהוו אסמכתא לתבחין חקלאי ולשכת רישוי כלי יריה תטפל בבקשה כמו בכל בקשה אחרת (כשירות רפואית והעדר רישום פלילי מונע).

כמו כן מצ"ב הצעה של חברת "קליבר 3" לאספקת נשק ואימון. כל מי שיציג אישור מטעם המ"ב על היותו רפתן יזכה בהנחה המפורטת בהצעה.
לחברת "קליבר 3" שתי נקודות מכירה:
נקודת מכירה אחת בגוש עציון, הכתובת היא: רחוב עמק ברכות 50, פארק תעשיות גוש עציון.
נקודת מכירה שניה היא בכרמיאל, הכתובת היא: מורד הגיא 7, כרמיאל.
טלפון בגוש עציון: 02-6734334.
טלפון בכרמיאל: 04-9986841


נציין שלמרות רצוננו לשפר את הביטחון אין כוונה לאשר קבלת רישיונות אחזקת נשק למי שאינו מתאים לכך.


בברכה

אביתר דותן עודד ארקין
מנכ"ל ההתאחדות אחראי מטעם התאחדות


 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ