:אוצמל ולכות ונלצא
.םישמושמו םיצפושמ םיפלח ,תולגעהו םיפלסה יגוס לכל תורישו םיפלח
.תוצפושמו תושמושמ תולגע תריכמ           
052-8804908 :דיינ 04-9531148 :לט           
- םייתיישעת קבא יבאוש ,תופצרקמ ,םיאטאטמ ,ץחלב הפיטש דויצ
.קווישו תוריש           
052-8804915 :דיינ 04-9531148 :לט          
.ןוזמב םירז םיפוג תטילקל םיטנגמ
.ןוזמה יזכרמו לוברעה ילכ יגוס לכל םאתומ           
052-8804905 :דיינ 04-9531148 :לט           


םיילוארדיהו םייטמואנפ ,םיידפותרוא תואסיכ
.םיבכרו םיסובוטוא ,תויאשמ ,םירוטקרטב הנקתהו ץועי,הריכמ           
052-8804907 :דיינ           

.תפר ינבמב םיחתפנ תוגגל םיפלח תקפסאו עוציב ןונכת.תפרה הנבמב םיפיטשתו םיצברמב לופיטל םילכ רוציו ןונכת
ןוזמ יזכרמו תפרב תודובעל םילכ רוצייו ןונכית           
,30040 םינולא תוצוח 30 .ד.ת :םיבתכמל ןעמ ,תילילגה םחל תיב בשומ
04-9833778 :סקפ 04-95311147/8 :םינופלט